Canadian indie singer-songwriter Allison Crowe's uniquely potent interpretation is heard on her album/CD, "Tidings".


Canadian indie singer-songwriter Allison Crowe's uniquely potent

Hallelujah (Leonard Cohen) - Allison Crowe live performance

Leonard Cohen, creator of the song, Hallelujah. He says: "I wanted to write something in the tradition of the hallelujah choruses but from a different point of view... It's the notion that there is no perfection ~ that this is a broken world and we live with broken hearts and broken lives but still that is no alibi for anything. On the contrary, you have to stand up and say hallelujah under those circumstances."

Canadian indie singer-songwriter Allison Crowe's uniquely potent interpretation is heard on her album/CD, "Tidings".
(The song enjoys increasingly wide appreciation - even marching into the mainstream in 2008 with a tv performance by American Idol contestant Jason Castro and by UK X Factor winner Alexandra Burke. Leonard Cohen himself has been inspiring audiences on tour this year - he performed Hallelujah as the sun set on Glastonbury 2008.)

"I originally had a different version of 'Hallelujah' on that scene (Nite Owl II and Silk Spectre II) - it was the version by Allison Crowe, and it was really beautiful. Too beautiful, as it turned out..." Zack Snyder, Director, The Watchmen movie
"It's not hard to see why Crowe's Hallelujah -- recorded in a single take -- is popular. It's one of Leonard Cohen's most affecting songs, and the 26-year-old, accompanying herself on piano, makes it her own with raw honesty and formidable vocal power. It's simultaneously heart-breaking and redemptive, and it has captured the imaginations of people around the world. 'The song itself is just so emotionally resonant,' Crowe said modestly this week." ~ Adrian Chamberlain, Times Colonist (Canada)

"Bet you thought you heard all the versions you need to hear of this song, right? Think again, because Allison Crowe has a voice to fall in love with. She is from Vancouver Island in Canada, descended from Scottish, Irish, and Manx stock. She's exactly the sort of artist who can make serious headway on her own label and that's just what she's doing." ~ Record of the Day (UK)
"Hallelujah, by Leonard Cohen. This song has somehow become Crowe's signature, if a singer who defies description as stubbornly as she does has a signature... Cohen's original version is a spoken poem, all of the meaning contained in the words. Crowe's version is a living thing, a meditation and a celebration and a benediction." ~ anacronym (Canada)
"Crowe's warm, natural, passionate - and need I add lovely? - voice are perhaps shown to best effect on another glorious standard, Leonard Cohen's magnificent and deeply spiritual quest for faith, Hallelujah." ~ Martin Levin, Women's Post (Canada)

"j'ai rarement été bouleversée à ce point par une voix féminine. Pure comme de la glace, puissante et même violente sur la reprise de l'Hallelujah de Leonard Cohen." (en Francais - English translation follows) "I have never been so moved by a woman's voice. Pure as ice, powerful and even violent on the cover of Leonard Cohen's Hallelujah." ~ SplinterMuse (France)

"(Jeff) Buckley especially just blew the song to pieces and every artist after him has tried and failed to put it back together. Until now. Allison Crowe manages to pump 'Hallelujah' full of all the soaring vocals and raw emotion that it requires. And the result is a big beautiful lump in the throat." ~ Muruch (USA) blog praises the Buckley and Crowe versions as very different, each great in its own way
Allison's hometown covers the whole of Canada - from Nanaimo, Vancouver Island to Corner Brook, Newfoundland. It's a land rich with songs of glory, joy and rare, natural, beauty.

Přeloženo strojově pomocí translator google:

Leonard Cohen, autor písní, Hallelujah. Říká: "Já jsem chtěl napsat něco v tradici z hallelujah sbory, ale z jiného úhlu pohledu ... Je to pojem, který není ~ dokonalosti, že je to rozbité svět a žijeme s porušenými srdce a rozbité životů ale přesto, že není alibi pro cokoli. Naopak, musíte vstát a říct hallelujah za těchto okolností. "  Kanadská zpěvačka indie-songwriter Allison Crowe je jedinečně silný výklad je slyšet na jejím album / CD, "zpráva".
(Tato píseň se těší stále větší uznání - i pochodující do hlavního proudu v roce 2008 s tv vystoupení American Idol soutěžící Jason Castro a vítěz UK X Factor Alexandra Burke. Leonard Cohen sám byl inspirující diváky na turné v tomto roce - vystupoval jako Hallelujah Slunce set na Glastonbury 2008.)

"Já měla původně jinou verzi 'Haleluja' na této scéně (Nite Owl II a Hedvábný přízrak II) - to byla verze Allison Crowe, a bylo to opravdu krásné. Příliš krásné, jak to dopadlo ..." Zack Snyder, ředitel hlídka film
"Není těžké si představit, proč to Crowe Hallelujah - zaznamenané v jediném brát - je populární. Je to jeden z Leonard Cohen nejvíce ovlivňují písní, a 26-rok-starý, doprovodné sama na klavír, je její vlastní syrového poctivost a impozantní vokální výkon. Je to současně srdce-rozlámání a vykupitelský a podmanil představy lidí po celém světě. 'Píseň sama o sobě je tak citově rezonujících,' řekl Crowe skromně tento týden. " ~ Adrian Chamberlain, Times kolonista (Kanada)
"Určitě jste slyšeli, že jsi všechny verze musíte slyšet tuto píseň, že jo? Přemýšlejte znovu, protože Allison Crowe má jeden hlas, aby se zamilovat se. Ona je z Vancouver Island v Kanadě, sestoupila z skotský, irský, a Manx zásob. Je to přesně ten typ umělce, který může mít vážné pokroky na vlastní etiketě a to je právě to, co ona dělá. " ~ Record dne (UK)
"Hallelujah, by Leonard Cohen. Tato píseň se stala jaksi Crowe podpis, pokud se zpěvák, který vzdoruje popis, jak tvrdohlavě jako ona se má podpis ... Cohen se v původním znění se mluví básně, v němž jsou obsaženy ve smyslu slova. Crowe to verze je živoucí věc, meditaci a oslavy a požehnání. " ~ Anacronym (Kanada)
"Crowe to teplé, přírodní, vášnivá - a je třeba přidat krásné? - Hlas se snad ukázalo, nejlepší vliv na další slavné standard, Leonard Cohen je nádherné a hluboce duchovní hledání víry, haleluja." ~ Martin Levin, ženské Post (Kanada)
"j'ai rarement été bouleversée à ce bod par une Voix ženské. Pure comme de la glace, puissante et même violente sur la reprise de l'Hallelujah de Leonard Cohen." (en Francais - anglický překlad následovně) "Nikdy jsem nebyl tak přemísťována ženského hlasu. Pure jako led, výkonnější a dokonce násilí na obálce Leonard Cohen Hallelujah to." ~ SplinterMuse (Francie)
"(Jeff) Buckley především právě troubíce píseň na kusy a každý umělec má za sebou a pokusili se nepodařilo dát zpátky dohromady. Až do teď. Allison Crowe dokáže čerpadlo 'Haleluja' plný všech stoupající zpěv a syrové emoce, že vyžaduje . A výsledek je krásný velký knedlík v krku. " ~ Muruch (USA) blog chválí Buckley a Crowe verze jsou velmi rozdílné, každý velký svým způsobem
Allison to rodné pokrývá celé Kanadě - od Nanaimo, Vancouver Island, aby Corner Brook, Newfoundland. Je to země s bohatou písně slávu, radost a vzácný přírodní, krása.

Vybraný příspěvek

The Britisch Monarchy na Facebooku. Her Majesty Queen Elizabeth II

Her Majesty Queen Elizabeth II This photograph of The Queen by the renowned British photographer Mary McCartney has been released to m...